Applicatus

Význam: Zamestnanec
Preklad:
   Slovak - Zamestnanec
   German - Angestellter
   Old Hungarian - Alkalmazott


Navrhnite zmenu/doplnenie slova