communio

Meaning: communion
Translation:
   Slovak - Sviatosť oltárna
   English - communion

Similar words

cognomen


Navrhnite zmenu/doplnenie slova