munitus


ak je to v matrike zomrelých, myslí sa tým, že zomrelý bol zaopatrený sviatosťami