domularius


Zrejme ide o skratenie slova "domuncularius", čo znamená domkár.