Čo robil človek, ak mal povolanie claviger?


latinské označenie claviger sa skladá z dvoch slov: Clavis ("kľúč") + gerere ("niesť"). Išlo teda o strážcu, správcu kľúčov.