Clarissa

Meaning:
Translation:
   Slovak - Klariska
   Old Hungarian - Klarissza


Navrhnite zmenu/doplnenie slova