Oeconomus

Meaning:
Translation:
   Slovak - Gazda, Hospodár
   German - Gutsverwalter
   Old Hungarian - Gazdatiszt


Navrhnite zmenu/doplnenie slova