Applicatus

Meaning:
Translation:
   Slovak - Zamestnanec
   German - Angestellter
   Old Hungarian - Alkalmazott


Navrhnite zmenu/doplnenie slova